Budget 2018 | Sverigedemokraterna i Linköping

Budget 2018

Sverigedemokraterna Linköpings kommunfullmäktigegrupp presenterar stolt den sverigedemokratiska budgeten för Linköpings kommun år 2018. Budgeten är ett skarpt dokument för att trygga välfärden i Linköpings kommun. Här kan du finna budgetdokumentet i sin helhet. Så här lyder sammanfattningen av budgeten, som återfinns i budgetdokumentets inledning:

 

”Sverigedemokraternas budget för Linköpings kommun år 2018 är en satsning på tryggad välfärd i Linköpings kommun. Största andelen av det ekonomiska reformutrymme som vi skapar satsas på äldreomsorg och skola. Äldreomsorgen i Linköpings kommun tilldelar vi 57,6 miljoner kronor år 2018, varav 30 miljoner kronor går till ökad bemanning som kan ge ökad kvalitet i vård och omsorg samt skapa många arbetstillfällen. Vi satsar också 10 miljoner kronor på kommunens äldre genom att minska kostnader för de mest socialt och ekonomiskt utsatta brukare som mottar hemtjänst och hemsjukvård. Sverigedemokraterna vill också se tydliga satsningar på kommunens skolor, och en viktig sådan satsning som vi vill genomdriva är att höja skolpengen i grund- och gymnasieskolan med totalt 47 miljoner kronor. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunens skolor, och för att öka läraryrkets attraktivitet i vår kommun satsar vi därför 37,5 miljoner kronor på löneförstärkningar för lärare i såväl grund- som gymnasieskolan.

 

Inte bara välfärdens kärna, utan också trygghetsskapande satsningar får stort fokus i Sverigedemokraternas budget, såväl genom tillförda ekonomiska resurser som genom budgetuppdrag. Därför har vi funnit namnet Tryggad välfärd i Linköping! vara ett lämpligt namn på vårt budgetförslag. Vi vill markera i just trygghetsrelaterade frågor i ett läge där många upplever ett allt otryggare Linköping till följd av decennier av mångkulturell splittringspolitik i kombination med en mer okontrollerad invandring än någonsin förr. Sverigedemokraterna vill satsa 11,4 miljoner kronor på direkt trygghetsskapande åtgärder, bland annat i form av fler ordningsvakter och mer kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser i kommunen, men vi presenterar också flera budgetuppdrag för ökad trygghet, exempelvis en förändring av de lokala ordningsföreskrifterna i kommunen för att minimera det hitresta tiggeriet.

 

De stora satsningar Sverigedemokraterna vill göra på Linköpingsbornas välfärd och trygghet sker främst genom besparingar på kostnader relaterade till invandring och integration. Det är besparingar vi menar kan göras utan för stora bekymmer, då integrationsproblemen i kommunen främst inte är en ekonomisk fråga, utan i stället handlar mer om svårlösta sociala och kulturella aspekter.”

 

Tryggad välfärd i Linköping! – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun år 2018

Tryggad välfärd i Linköping! – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun år 2018