Kommunfullmäktigesammanträdet den 22 oktober 2013 | Sverigedemokraterna i Linköping

Kommunfullmäktigesammanträdet den 22 oktober 2013

Oktober månads kommunfullmäktigesammanträde i Linköping gick av stapeln tisdagen den 22 oktober. Under sammanträdet diskuterades bland annat kommunens och dess nämnders delårsrapporter. Tillsammans med ett beslut om skattesats för kommunen och en rad motioner som också fanns på dagordningen, utgjorde de huvuddelen av det som fokus låg på under sammanträdet.

Rörande nämndernas delårsrapporter så var två nämnder framför allt i fokus: socialnämnden och omsorgsnämnden. Det är på grund av att man går back ekonomiskt och inte klarar av att hålla budgeten som fokus i debatten kom att hamna på just de två nämnda nämnderna. Politiska företrädare från de andra partierna gjorde klart under fullmäktige att det hela, i socialnämndens fall, berodde på massinvandringen som sker till Linköping. Man pekade på orsaken till problemet, men man har inga lösningar att presentera. Utrikes födda utgör i dagens Linköping en klar majoritet av de som går på ekonomiskt bistånd i kommunen, vilket blir en mycket hög faktor i överrepresentation i förhållande till inrikes födda. Jonas Andersson tog för SD Linköpings räkning chansen under debatten om delårsrapporterna, att kritisera den borgerliga alliansen för att den arbetslinje man talar sig varm om egentligen är en invandrings- och bidragslinje. Replikerna från de andra partierna mot Sverigedemokraternas ifrågasättande av den förda politiken var svaga, och säkerligen inser en hel del politiker från de övriga partierna problemen, men man varken kan eller vill göra något åt dem som det verkar.

I övrigt under kommunfullmäktigesammanträdet så anmäldes en ny SD-motion in, undertecknad Johan Karlsson. Motionen anmäldes in för beredning under sammanträdet, och den föreslår att de äldre i kommunen som så behöver ska ha rätt till kostnadsfria trygghetslarm. Uppe för debatt och beslut i fullmäktige var också ett antal motioner, bland annat en omdebatterad sådan från Miljöpartiet som syftade till att besluta om ett begränsande av barngrupperna inom förskolan.

I övrigt så beslutades också om att bibehålla skattesatsen i i Linköpings kommun under fullmäktigesammanträdet. Det är något som görs varje år, trots att man i kommunen bara lägger fram budget vartannat år (p.g.a. ett system med tvåårsbudget). Sverigedemokraterna Linköping har i sin budget för 2013-2014 föreslagit bibehållen skattesats, och kom därför inte med några ändringsyrkanden under fullmäktigesammanträdet.

Det var en kort presentation av det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Linköping, ur en sverigedemokratisk synvinkel. Vi kämpar vidare med arbetet att utveckla den sverigedemokratiska kommunpolitiken i Linköping, för att ha en stark grund att stå på inför valet nästa år.