Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 29

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Kommunfullmäktigesammanträdet den 25 februari 2014

  Av Jonas Andersson den 12 mars, 2014
  0

  Sverigedemokraternas representanter fanns återigen på plats i Linköpings kommunfullmäktigesal för sammanträdet den 25 februari. Fokus under sammanträdet i februari månad låg tydligt på det beslut som skulle tas om ett remissvar till Trafikverket rörande den kompletterande järnvägsutredningen för Ostlänken. Utöver remissvaret till Trafikverket så kom bland annat en motion från Sverigedemokraterna upp till beslut i kommunfullmäktige under sammanträdet.

  Remissvaret till Trafikverket kring den kompletterande järnvägsutredningen för Ostlänken var det ärende som helt dominerade sammanträdet. Det beslut till remissvar som kommunen lämnar kommer förhoppningsvis att inverka på Trafikverket och den dragning av Ostlänken som kommer att göras genom Linköping. När kommunfullmäktige har chans att ta stora och kostsamma beslut som kommer att påverka kommunen under kanske all framtid, så är det naturligtvis fördelaktigt om det råder en bred enighet bland partierna i fullmäktige, för att bidra till långsiktighet och stabilitet. Sådan politisk enighet rådde under sammanträdet. Sverigedemokraterna, anförda av gruppledare Johan Karlsson, förordade tillsammans med övriga partier ett tunnelalternativ fram till Glyttinge för dragningen av Ostlänken och Södra stambanan. Fördelarna med att ha ett tunnelalternativ är många. Stora dragningar av järnväg ovan jord genom Linköping hade kunnat påverkat flera saker negativt, så som exempelvis miljön kring Stångån (där man då hade behövt en mycket bred bro för järnvägen att ta sig över), innerstadens framväxt och stadsdelarnas integration med varandra. Fördelarna med tunnelalternativet för Ostlänken ur ett Linköpingsperspektiv, samt en bakgrund till vad Ostlänken är för någonting, står att läsa mer om här.

  Vidare under sammanträdet så var ett aktuellt ärende för Sverigedemokraterna det beslut som togs rörande motionen vid namn ”Behållare för återvinningsbara petflaskor och burkar” som hade lagts från partiets kommunfullmäktigeledamot Johan Karlsson. För miljöns skull hade Johan lagt fram motionen, som syftade till att på bättre möjliggöra för kommuninvånarna att på ett miljöriktigt sätt göra sig av med pantburkar, PET-flaskor och andra behållare av nämnda slag. Johans motion lämnades in till kommunfullmäktige under år 2011, och kom upp till beslut först nu, vilket får anses vara en oacceptabelt lång behandlingstid för en motion i en relativt liten och okomplicerad fråga. Det förslag till beslut som man lämnat från nämndens sida till motionen, var att anse motionens intention vara besvarad. Johan och Sverigedemokraterna accepterade det, då man sedan år 2011 från den politiska majoritetens sida försett kommunens gator och torg med betydligt fler behållare för återvinningsbara PET-flaskor och burkar.

  Det var en rapport i korthet från februari månads sammanträde för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige. I slutet av mars månad hålls nästa kommunfullmäktigesammanträde, dit Sverigedemokraterna har för avsikt att väcka flera ärenden.

 • Årsmöte och valkonferens år 2014

  Av Jonas Andersson den 28 januari, 2014
  0

  Lördagen den 25 januari samlades Sverigedemokraterna Linköping för ett historiskt möte där både årsmöte och valkonferens stod på dagordningen. Att valkonferens hölls i samband med årsmötet beror på det valår vi nu har nått. Lördagen var alltså en mycket betydelsefull dag för föreningen, där man bland annat valde ny styrelse för verksamhetsåret samt fastställde listan för val till kommunfullmäktige.

  Mötet hölls i trevliga lokaler i centrala Linköping alldeles intill Stångån. Närmare 30 personer fanns på plats för att delta under mötet. Innan mötesförhandlingarna inleddes så passade föreningens medlemmar på att äta och mingla tillsammans under sällskapliga former i de trevliga lokalerna.

  Särskilt inbjudna till mötet var dels Kim Fredriksson som är ordförande och tillika kommunfullmäktigegruppledare för Sverigedemokraterna Eskilstuna, dels Jacob Hagnell som fostrades in i partiet i Linköping och som nu arbetar på riksdagskansliet. Kim och Jacob var inbjudna till att vara mötesordförande respektive mötessekreterare under årsmötet. Mötet inleddes med att den avgående styrelseordföranden Johan Karlsson hälsade alla välkomna, och förklarade mötet för öppnat. Under årsmötet valdes en styrelse som inkluderar såväl helt nya förmågor som erfarna sverigedemokratiska politiker som varit med sedan föreningens bildande. Vad gäller listan till val till kommunfullmäktige så innehåller den kontinuitet och erfarenhet såväl som nya talanger. Både Jonas Andersson och Johan Karlsson som idag är kommunfullmäktigeledamöter, kandiderar i år igen. Utöver de nämnda två, så tillkommer flera nya talangfulla förmågor på listan.

  Kommunföreningsstyrelsen som valdes fram under årsmötet består av sju ledamöter och två suppleanter, och ser ut enligt följande:

  Ordförande – Jonas Andersson

  Vice ordförande – Johan Karlsson

  Ledamot – Laila Andersson
  Ledamot – Conny Lindström
  Ledamot – Klas Ahlberg
  Ledamot – Christer Johansson
  Ledamot Hampus Gustafsson

  Utöver ovan röstberättigade ledamöter så har styrelsen även två suppleanter.

  Ordningen på listan till val till kommunfullmäktige i år ser ut enligt följande:

  1. Jonas Andersson
  2. Johan Karlsson
  3. Conny Lindström
  4. Hampus Gustafsson
  5. Klas Ahlberg
  6. Christer Johansson
  7. Jens Olsson
  8. Sonny Persson
  9. Fredrik Hill Anderberg
  10. Göran Söderbergh
  11. Johan Pettersson

  Den nyvalde ordföranden Jonas Andersson kommenterar mötet och den stundande valrörelsen:

  ”För mig är det en stor ära att få kliva in i valåret som både ordförande och förstanamn på kommunlistan för Sverigedemokraterna Linköping.  Att få vara med och leda Linköpings enda Sverigevänliga parti till nya framgångar i Linköping är en uppgift jag tar på största allvar, och jag kommer göra allt jag kan för att bidra till ett starkt valresultat för partiet. Samtidigt som året är viktigt, så vet jag också att vi kommer ha roligt, när vi tillsammans kämpar för att nå nya framgångar. Med den nya styrelsen i ryggen och med kompetenta kandidater till kommunalvalet så känner jag mig trygg att möta valrörelsen. Nu tar vi tillbaka vårt Linköping!”

  Avgående ordföranden tillika nyvalde vice ordföranden Johan Karlsson kommenterar årsmötet:

  ”Det har varit fantastiskt roligt att inneha förtroendet som ordförande i Sverigedemokraterna Linköping de senaste åren. Jag ser det dock som viktigt att man med jämna mellanrum gör förändringar i organisationen för att den ska fortsätta blomstra. Av den anledningen ansåg jag att det nu var dags att lämna över ordförandeskapet. Det glädjer mig då att Jonas Andersson, som jag jobbat nära under flera år, blev vald till ny ordförande. Jag känner mig trygg i att han kommer att göra ett fantastiskt arbete tillsammans med den nya styrelsen där jag själv fortfarande ingår. Efter årsmötet kan vi nu helt fokusera på valåret där vi likt tidigare år kommer att gå starkt framåt. Med ytterligare mandat i Linköpings kommunfullmäktige befäster vi vår position som det snabbast växande partiet. Framtiden tillhör oss!”

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson
  Ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sverigedemokraterna.se

   

   

 • Arbetsmarknadspolitisk eftermiddag hos Eductus den 27 november

  Av Jonas Andersson den 15 december, 2013
  0

  Onsdagen den 27 november så anordnade utbildningsföretaget Eductus ett evenemang med fokus på arbetsmarknadspolitik. Till evenemanget den 27 november hade man bjudit in en representant från varje parti som finns representerat i Linköpings kommunfullmäktige. Flera av partiernas högsta kommunala företrädare fanns på plats, där inkluderat flera kommunalråd. Från Sverigedemokraterna Linköping hade man Jonas Andersson på plats för att representera sig.

  Evenemanget hade arbetslösheten hos ungdomar, människor med utländsk bakgrund och äldre över 55 år i fokus. Det hela började med en föreläsning från representanter på Arbetsförmedlingen i Linköping, som berättade hur läget på arbetsmarknaden ser ut för nämnda grupper idag. Man gick då in på läget för grupperna lokalt i Linköping, regionalt i Östergötland och nationellt i Sverige. Partierna gavs därefter möjlighet att presentera sina förslag inför åhörarna som fanns på plats. Jonas valde där att lyfta fram såväl lokala förslag i Linköping från Sverigedemokraterna om ökad satsning på vuxenutbildning, som nationella förslag om reformerat sjuklöneansvar och ökat antal undantag i turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS).

  Efter presentationerna från partierna följde en stunds juligt fika, och därefter blev det utrymme för debatt och frågor från publiken. Sverigedemokraterna och Jonas blev då som enda parti spontant applåderat av åhörare, och responsen efteråt var också mycket god från såväl arrangörer som åhörare. De flesta partiföreträdare höll den professionella nivå man kan förvänta sig, men bär det kommunalråd från Folkpartiet som fanns på plats blev ifrågasatt i debatten av Jonas, började hon komma med obefogade utfall med falska påståenden om att Sverigedemokraterna ville slänga ut människor i publiken med utländsk bakgrund, och t.o.m. hennes eget barnbarn med utländskt påbrå. Påståendena var naturligtvis absurda, rent nonsens, och har noll och inget med sverigedemokratisk politik att göra. Debatten överlag var annars bra, med intressanta frågor från publiken, bortsett från folkpartistens osakliga och personliga känsloutbrott, som inte verkade gå hem hos någon på plats i salen. Till historien hör att folkpartisten gjorde ett snarlikt utbrott även mot Socialdemokraterna under debatten, där hon påstod att nämnda parti ville göra saker som de heller aldrig stått bakom.

  I sin helhet var evenemanget hos Eductus både lärorikt och lyckat. Vi från Sverigedemokraterna Linköping vill därför tacka och hälsa att vi gärna kommer åter till Eductus för liknande evenemang i framtiden!

 • Kommunfullmäktigesammanträdet den 19 november 2013 och en Corren-artikel

  Av Jonas Andersson den 21 november, 2013
  0

  Årets näst sista kommunfullmäktigesammanträde i Linköping gick av stapeln tisdagen den 19 november. Som vanligt fanns Sverigedemokraternas representanter på plats i stadshuset för att göra medborgarnas röst hörd. På dagordningen under sammanträdet var först en genomgång av Linköping kommuns ekonomiska situation, av kommunens ekonomidirektör. Efter den 1,5 timme långa genomgången fortsatte sammanträdet med interpellationssvar, och därefter motionssvar. En av media särskilt uppmärksammad motion där var Miljöpartiets motion om att göra Linköping till en ”författarfristad”. Ett annat viktigt ärende i slutet mot sammanträdet var delårsrapporten och treårsplanen för 2014-2016 för Linköpings Stadshus AB.

  Sverigedemokraterna genom Jonas Andersson deklarerade att man inte vill ställa sig bakom Miljöpartiets motion om att göra Linköping till en författarfristad. Jonas yrkade avslag på motionen från talarstolen, och SD var det enda partiet som motsatte sig den. Motionen hade som syfte att se till att Linköping ska gå med i nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN), och därmed åta sig att vara fristad åt författare/konstnärer/journalister från andra länder med mer begränsad yttrande- och tryckfrihet än Sverige. Konstnärliga meriter är heller inget kriterium för den som väljs ut inom ramen för fristadsprojektet, utan det ska handla om att personen lever i ett land som har mer begränsad yttrande- och tryckfrihet. Närmare en halv miljon kronor år ska Linköpings kommun betala för att författaren ska försörjas av kommunen med stipendium, bostad etc.

  Från Sverigedemokraternas sida så står vi naturligtvis bakom idén om att verka för att människor i allmänhet ska få en högre grad av yttrande- och tryckfrihet. Men, väljer vi att ta hit en enda författare eller motsvarande till Linköping, för en kostnad av närmare en halv miljon kronor per år så ställer vi oss tveksamma till vad det gör för skillnad för alla andra människor i det aktuella landet, förutom för just den person som kommer till Linköping. Det är högst oklart. Dessutom så kan vi sverigedemokrater inte försvara att vi lägger en halv miljon kronor i skattemedel på ett konstprojekt när det finns så mycket som behövs göras för bland annat skolan, äldreomsorgen och tryggheten i kommunen.

  Vi anser det vara viktigt som politiska företrädare att bedriva en politik som gör reell skillnad för folket i vår kommun, och inte bara ger oss som kommun och politiker en utmärkelse som gör att man kan känna sig som en god människa. Dessutom måste kostnaden ställas mot alla andra delar av kommunen som är i stort behov av pengar. Vi känner att vi landade rätt i frågan. Men, de andra partierna lär få svårare att förklara för Linköpingsborna i valrörelsen varför de anser sig ha råd att lägga en halv miljon kronor i skattemedel om året på ett nytt konstprojekt när man samtidigt gör besparingar på skola, äldreomsorg och annan välfärd i budgeten.

  Corren gjorde en intervju med Jonas Andersson under måndagen den 18 november, som publicerades i Correns pappersupplaga den 19 november. Efter att beslutet klubbades igenom i fullmäktige, trots Sverigedemokraternas motstånd, så publicerades onsdagen den 20 november även följande artikel i Corren. Här följer ett utdrag ur artikeln som berör Sverigedemokraternas inställning i frågan:

   

  ”Sverigedemokraterna däremot kunde inte se vilken nytta det har för en förtryckt nations landsmän att en enda person kan resa därifrån. Jonas Andersson hävdade att partiet tycker att intentionen i motionen är bra men att man är tveksam inför kostnaden.

  –  Att lägga omkring en halv miljon på ett konstprojekt när det finns andra viktiga saker att skjuta till pengar på, som skola och trygghet är fel, tycker vi. Det handlar inte om för eller emot yttrandefrihet, utan vad vi får för pengarna, sa han.

  SD vill enligt Andersson, lyfta han kallar en ”kvantitativ aspekt”.

  – Även om författare får en fristad här så lever landsmännen kvar i ofrihet. Vi tycker det är bättre att komma åt roten på problemet.”

   

   

 • Kommunpolitisk konferensdag med SD Eskilstuna den 9 november

  Av Jonas Andersson den 19 november, 2013
  0

  Sverigedemokraterna Linköping höll lördagen den 9 november en kommunpolitisk konferensdag tillsammans  med Sverigedemokraterna Eskilstuna. Konferensdagen hölls i Linköpings stadshus, och under mötet deltog företrädare från de båda SD-kommunföreningarna. Från Sverigedemokraterna Linköping fanns Jonas Andersson och Johan Karlsson representerade ur kommunfullmäktigegruppen, och ur Sverigedemokraterna Eskilstunas kommunfullmäktigegrupp fanns Kim Fredriksson och Seppo Vuolteenaho på plats. Konferensdagen var först tänkt att genomföras i mindre skala, med endast idag aktiva kommunfullmäktigeföreträdare, för att på enklare sätt kunna diskutera utifrån den nivå och de erfarenheter man redan tillgodogjort sig. Men, för att fler intresserade skulle kunna ta del av innehållet så bjöds även de som kandiderar i kommunalvalet för Sverigedemokraterna Linköping in till mötet för att lyssna. Under dagen så åt deltagarna även lunch gemensamt, fikade tillsammans och hade många intressanta samtal.

  Konferensdagen kom till efter diskussioner mellan företrädare för de respektive föreningarnas kommunfullmäktigegrupper, och var tänkt att fungera som ett givande diskussionsforum där sverigedemokratiska idéer skulle utbytas rörande budgetarbete, motioner, kommunala bolag, mediehantering, retorik och annat som kan utveckla kommunföreningarna. Från båda föreningars sida upplevde man att man själva kommit långt på många områden, och därför sökte man samarbete för att få nya infallsvinklar och idéer att ta med sig i den fortsatta politiska utvecklingen och inför den stundande valrörelsen. Både SD Linköping och SD Eskilstuna är i stadiet där man utformar en heltäckande politik för allt som det kommunala arbetet berör, som att ta fram en gedigen budget och inriktning för kommunala bolag à la Sverigedemokraterna.

  Representanter för både SD Linköping och SD Eskilstuna upplevde dagen som mycket givande, och under nästa år efter valet siktar man på en ny konferensdag, men den gången troligtvis förlagd till Eskilstuna. Vi i Sverigedemokraterna Linköping vill tacka Sverigedemokraterna Eskilstuna för en lyckad konferensdag, och ser fram emot fortsatt samarbete!

   

  Konferensdag kring kommunpolitik i Linköpings stadshus den 9 november.

  Konferensdag kring kommunpolitik i Linköpings stadshus den 9 november.

   

  Kim Fredriksson talar om SD Eskilstunas ägardirektiv för de kommunala bolagen, inför konferensdeltagarna i Linköpings stadshus.

  Kim Fredriksson talar om SD Eskilstunas ägardirektiv för de kommunala bolagen, inför konferensdeltagarna i Linköpings stadshus.